Kişisel Verilerin Korunumu Politikası

KURUMSAL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (‘’KVKK’’) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KORUSU MEMBA SULARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("KORUSU") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle KORUSU olarak, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’KVKK’’) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ile, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1-) TANIMLAR
Açık Rıza:  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin; Maskeleme, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir. 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. 

Politika: Korusu Memba Suları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası

2-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yalnızca SİZİN tarafımıza vereceğiniz veya tarafınıza hizmet sağlayabilmemiz (ve iyileştirebilmemiz) için ihtiyaç duyulan Kişisel Bilgileri topluyoruz. Adınız soyadınız, adresiniz ve e-posta adresiniz gibi doğrudan Kişisel Bilgiler ile çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri gibi dolaylı bilgiler topluyoruz. Korusu veya ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi sağlayabilmemiz; yarışmalarımıza, kampanyalarımıza veya anketlerimize dahil edebilmemiz; veya ticari anlamda sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilginizi çekebilecek heyecan verici gelişmeler hakkındaki son bilgileri iletebilmemiz için bir e-posta adresini, adınız soyadınız, telefon numaranız ve benzeri bilgileri vermek isteyebilirsiniz. Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Bilgilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

3-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel Bilgileriniz yalnızca tarafımıza bildirirken belirtilen amaç için kullanılacaktır. Bilgileriniz aynı zamanda hizmetlerimiz düzeyinde yönetim, destek ve geri bildirim almak ve güvenlik, yasa veya sözleşme şartlarının ihlalinin önlenmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan diğer amaçlarla  kullanılacaktır.

4-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 
Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak  kişisel veri sahibinin kişisel verilerini yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; şirketimizin sunduğu hizmetlerin ifası için işbirliği içerisinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla (bilgi sistemleri ve teknik destek sağlayan yazılım firmaları, danışmanlık firmaları vb.), Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer Kolluk kuvvetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,  Nüfus Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mahkemeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar, işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan acenteler ve seyahat hizmeti sunan üçüncü kişilerle, iş birliği içerisinde olduğumuz bayilerle, yetki vermiş olduğumuz temsilciler, bağlı olduğumuz ve/veya çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yurtiçindeki ve yurtdışındaki sistemler ve kuruluşlar ile ve/veya bünyemizdeki diğer şirketler ile paylaşılabilecektir.
Ayrıca Şirketimiz bilgi sistemlerine ilişkin teknik detaylar sebebiyle elde ettiği kişisel verilerin yurtdışına aktarımı söz konusudur. (servis sağlayıcılarının veya serverların yurtdışında olması nedeniyle vb.) 
Söz konusu kişisel veriler depolanıp muhafaza edilebilecek, finansal ve operasyonel süreçler ile pazarlama faaliyetleri gereği sınıflandırılabilecek, değişik periyotlarda güncellenebilecek ve mevzuat çerçevesinde ve gizlilik esasları dahilinde hizmetin gerektirdiği 3. Kişiler ve/veya tedarikçiler ve/veya hizmet sağlayıcıları ve/veya iş ortaklarımıza bağlı olduğumuz politikalar uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle aktarılabilecek, depolanabilecek, raporlamak suretiyle işlenebilecek elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlenebilecektir. KVK Kanunu’nun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Şirketimiz KVK Kanunu  Madde 5/2 ve Madde 6/3’te yer alan şartların sağlanması halinde, KVK Kurulu tarafından öngörülen gerekli  önlemleri alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın aktarabilmektedir.

5-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN, SAKLANMASI, İMHA EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTRİLMESİ
Şirketimiz kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Ayrıca iş bu politika kapsamında işlenen kişisel verilerinizin ilgili mevzuat uyarınca: kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
Bu haklarınızı kullanabilmek adına ‘’https://www.korusu.com.tr/’’ adresinde yayınlanan ‘’KVKK Başvuru Formu’’ ile başvuruda bulunabilirsiniz.  Daha detaylı bilgi almak için korusu@korusu.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

6-) ÇEREZLER ÜZERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
Şirketimiz, Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve tercihlerinize yönelik kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktadır. Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerin işlenmekte ve aktarılmaktadır. Şirketimiz tarafından KVK Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

7-)  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirketimiz veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik belirtilen hususlar ile aşağıda belirtilen ilgili tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Çalışanlar, edindikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı ve işleme amacına aykırı kullanmayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden taahhütler alınmaktadır. 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, teknik ve idari tedbirlere uyma zorunluluğu şirketimizin iş ortağı, tedarikçi, danışman gibi ilişkide olduğu veri işleyenlere de sözleşmesel olarak yükletilmektedir. 

Şirketimiz, yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için uygun organizasyonel ve teknik tedbirlerle kişisel verileri korunmakta ve gizli tutulmasını sağlamaktadır. 

Şirketimiz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Şirketin iç işleyişi kapsamında KVK Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli faaliyetleri yürütmektedir. 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kısa sürede ilgilisine ve KVK Kuruluna bildirir.

8-) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 
  • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

UNVAN
KORUSU MEMBA SULARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Dairesi / No
GÖKDERE VERGİ DAİRESİ / 5800017526

Adres: HAMAMLIKIZIK MAHALLESİ HAMAMLIKIZIK CAD. KORUSU Apt. NO: 52/1 YILDIRIM/BURSA
Telefon +90 (224) 372 09 17
E-posta korusu@korusu.com.tr

Bizi Instagram‘da Takip Edin!